Sodybos taisyklės

Siekiant, kad apsilankymas mūsų sodyboje būtų kaip įmanoma malonesnis ir lengvesnis, kviečiame perskaityti ir susipažinti su vidaus taisykles.

Sodyba "Mini spa"

  • Sodybos vidaus naudojimosi taisyklės

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. „Sodyba mini SPA“ elektroninės rezervavimo sistemos veikimo taisyklėse reglamentuojama „Sodyba mini SPA“ siūlomų apgyvendinimo ir sveikatinimo paslaugų (toliau – Paslaugos) pardavimo per „Sodyba mini SPA” (buveinės adresas: ; juridinio asmens kodas ; tel.: 8 698 23756; el. paštas info@sodybaminispa.lt, toliau – („Sodyba mini SPA “) elektroninę rezervavimo sistemą www.sodybaminispa.lt (toliau – elektroninė rezervavimo sistema), tvarka bei „Sodyba mini SPA“ ir kliento tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė.

2. „Sodyba mini SPA“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias taisykles. Naudojantis elektronine rezervavimo sistema, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

3. „ Sodyba mini SPA“ neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu klientas išsamiai nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

4. Pateikti užsakymus elektroninėje rezervavimo sistemoje turi teisę:
4.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
4.2. Juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;
4.3. Visų šių taisyklių 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
Pastaba: nepilnamečiai asmenys „Sodyba mini SPA“ paslaugomis gali naudotis tik kartu su juos prižiūrinčiais suaugusiais asmenimis, kurie atsako už nepilnamečių asmenų priežiūrą ir saugumą. Suaugęs asmuo – 18 metų sulaukęs asmuo, prisiimantis visišką atsakomybę už kartu atvykusių vaikų priežiūrą ir elgesį, šių taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų tinkamą priežiūrą.

5. „Sodyba mini SPA“ turi teisę be įspėjimo klientui apriboti galimybę naudotis elektronine rezervavimo sistema, jeigu Klientas iš esmės pažeidžia šių taisyklių reikalavimus, pavyzdžiui klientas mėgina pakenkti elektroninės rezervavimo sistemos darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

6. Elektroninėje rezervavimo sistemoje informacija pateikiama lietuvių, anglų kalbomis.

7. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos „Sodyba mini SPA“ Paslaugų teikimo taisyklėse.

Vidaus taisyklės

  • SODYBA MINI SPA VIDAUS TAISYKLĖS.

1. Į „Sodyba mini SPA“ atvykęs svečias ir kartu su juo atvykę asmenys privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.

2. Svečiui (-iams) atvykus į „Sodyba mini SPA“ jam yra pateikiama svečio kortelė, kurioje būtina užpildyti galiojančio asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenis.

3. Svečių atvykimas į „Sodyba mini SPA“ nuo 17:00 val., išvykimas iki 13:00 val.

4. „Sodyba mini SPA“ administratorius, registruodamas atvykusį svečią, naudojasi jo pateikto dokumento duomenimis, o pabaigęs registraciją – grąžina asmens dokumentą svečiui.

5. Svečias turi apmokėti sąskaitą atvykimo dieną (gali būti išimčių).

6. Fiziniai asmenys atsiskaityti gali grynaisiais pinigais (EUR) arba banko kreditinėmis kortelėmis, arba bankiniu pavedimu iš anksto.

7. „Sodyba mini SPA“ svečiai, gyvenantys „Sodyba mini SPA“ trumpiau nei visą parą (24 val.) moka visos paros kainą, nepriklausomai nuo atsiskaitymo valandos.

8. „Sodyba mini SPA“ svečiui pageidaujant ir esant galimybei, yra suteikiamas vėlyvas išvykimas (viešnagė Sodyboje pratęsiama iki 18 val.) už papildomą mokestį (50 procentų nuomos paros kainos).

9. Svečiui, sumokėjusiam už „Sodyba mini SPA“ teikiamas paslaugas, tačiau nusprendusiam jomis nesinaudoti, pinigai negrąžinami. Išvykus iš „Sodyba mini SPA“ anksčiau nei buvo numatyta rezervacijoje, t. y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką Svečiui negrąžinami.

10. Svečiui neatvykus yra imamas mokestis už „Sodyba mini SPA“ numerio faktinę prastovą – 200 Eur.

11. Svečias turi galimybę atšaukti rezervaciją likus ne mažiau, kaip 10 d. iki numatytos atvykimo dienos. Rezervacijos mokestis 200 Eur nėra grąžinamas.

12. Svečių lankytojai, pasiliekantys „Sodyba mini SPA“ namelyje (-iuose) po 22:00 valandos, privalo įsiregistruoti į „Sodyba mini SPA“, pateikdami galiojančius asmens dokumentus ir sumokėti už apgyvendinimą.

13. „Sodyba mini SPA“ dirba kasdien, 24 valandas per parą.

14. Svečiai su gyvūnais turi įspėti administraciją iš anksto ir gyvūno šeimininkas turi įrodyti (pateikdamas gyvūno pasą), kad gyvūnas nėra agresyvus ir negali pakenkti kitiems „Sodyba mini SPA“ svečiams (už gyvūnų apgyvendinimą yra imamas papildomas mokestis). Griežtai draudžiama gyvūnus vestis į miegamas patapas.

15. „Sodyba mini SPA“ pasilieka teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų, remiantis „Sodyba mini SPA“ vidaus tvarkos taisyklėmis bei kitais lokaliais ar LR galiojančiais norminiais aktais.

16. Dingus „Sodyba mini SPA“ inventoriui arba jį sugadinus, kaltininkai atlygina žalą koeficientu 1:2. Jei dėl padarytos žalos negalima apgyvendinti svečių, mokama pilna namelio nuomos kaina žalos pašalinimo laikotarpiu.

17. Visišką atsakomybę už „Sodyba mini SPA“ gyvenančių vaikų iki 18 metų ir neįgalių asmenų sveikatą, saugumą, tinkamą elgesį, šių taisyklių laikymąsi prisiima tėvai (globėjai) arba lydintys pilnamečiai asmenys.

18. Už visas paslaugas ir prekes, kurias „Sodyba mini SPA“ svečiai įsigijo ar jomis naudojosi, tačiau dėl tam tikrų priežasčių išvyko neatsiskaitę, „Sodyba mini SPA“ turi teisę nuskaičiuoti atitinkamą sumą už prekes ir/ar paslaugas iš Svečio sąskaitos (kreditinės kortelės ar pan.). Svečiai įsipareigoja net po išvykimo pilnai atsiskaityti už įsigytas prekes ir/ar paslaugas.

19. „Sodyba mini SPA“ neatsako už paliktus daiktus.

20. „Sodyba mini SPA“ teritorijoje ir patalpose filmuoti ir fotografuoti galima tik gavus raštišką administracijos sutikimą.

21. „Sodyba mini SPA“ ramybės laikas prasideda nuo 22:00 val.

22. „Sodyba mini SPA“ draudžiama garsiai klausytis muzikos, tiek lauke, tiek namo viduje.

SODYBA MINI SPA DRAUDŽIAMA

1. Stumdyti baldus (be administracijos leidimo).

2. Laikyti „Sodyba mini SPA“ kambariuose ir erdvėse lengvai užsidegančias medžiagas.

3. Gadinti „Sodyba mini SPA“ inventorių.

4. „Sodyba mini SPA“kambaryje apgyvendinti daugiau asmenų, nei „Sodyba mini SPA“ administratoriui yra nurodoma.

5. Sugedus „Sodyba mini SPA“ inventoriui nepranešti apie tai administracijai.

6. Palikti įjungtus elektros prietaisus.

7. Naudotis elektros prietaisais, išskyrus tuos atvejus, kai tie prietaisai yra paimti iš administracijos ir ji yra iš anksto įspėta apie tokių prietaisų naudojimą. (Nedraudžiama naudoti įvairius pakrovėjus: kompiuterių, telefonų, skutimosi mašinėles, plaukų džiovintuvus).

8. Laikyti numeriuose gyvūnus ir paukščius, nepranešus iš anksto administracijai.

9. Laikyti agresyvius gyvūnus, galinčius pakenkti kitiems „Sodyba mini SPA“ svečiams.

10. Trukdyti kitiems „Sodyba mini SPA“ svečiams mėgautis poilsiu.

11. „Sodyba mini SPA“ teritorijoje svečiui (-iams) nuo 22:00 iki 7:00 valandos draudžiama triukšmauti (t.y. garsiai leisti muziką bei groti muzikos instrumentais, garsiai dainuoti, šaukti, švilpti bei kitaip neleistinai elgtis). Jeigu svečias (-iai) nesilaiko šio draudimo ir taip trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems „Sodyba mini SPA“ gyvenantiems ir/ar dirbantiems asmenims, jam (jiems) skiriama bauda – 150,00 Eur ir atlyginami kiti su šiuo įvykių susiję nuostoliai.

12. Rūkyti „Sodyba mini SPA“ kambariuose ir jiems priklausančiuose balkonuose yra griežtai draudžiama. Bauda – 50 eurų. Rūkyti galima tik specialiai tam įrengtose ir pritaikytose vietose. „Sodyba mini SPA“svečių saugumui visuose kambariuose yra įrengtos įspėjančios dūmų ir gaisro signalizacijos.

13. Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros kambariuose ir „Sodyba mini SPA“ erdvėse, o tėvai ar nepilnamečių vaikų globėjai (prižiūrintys asmenys) privalo užtikrinti vaikų saugumą „Sodyba mini SPA“.

14. Atsivesti pašalinius asmenis į „Sodyba mini SPA“ namą, kambarį neinformavus „Sodyba mini SPA“ administratoriaus.

15. Įsinešti į „Sodyba mini SPA“ teritoriją pavojingus sveikatai ir gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones. Įsinešti, naudoti, saugoti ir vartoti bet kokias narkotines ar kitokias psichotropines medžiagas. Visais tokiais atvejais „Sodyba mini SPA“ administracija kviečia policiją.

16. Nesilaikyti „Sodyba mini SPA“ vidaus bendrųjų taisyklių ir visų LR teisės aktų, kuriais apibrėžiamas asmenų saugumas bei bet kokių kitų potencialių grėsmių užkardymas.

SODYBA MINI SPA GYVENANTYS SVEČIAI PRIVALO

1. Laikytis „Sodyba mini SPA“ bendrųjų naudojimosi taisyklių.

2. Susimokėti iš karto už visas suteiktas paslaugas (gali būti taikomos išimtys atskirais atvejais).

3. Išvykstant iš „Sodyba mini SPA“ paduoti durų raktą „Sodyba mini SPA“ administratoriui ir įsitikinti, kad už visas paslaugas yra sumokėta, perduoti užsakytą namą.

4. Griežtai laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių.

5. Išeinant iš kambario, namo įsitikinti, kad visi elektros prietaisai yra tinkamai išjungti: šviesos, televizorius ir kt.

6. Nepamiršti patikrinti, kad visi karšto ir šalto vandens čiaupai būtų sandariai užsukti.

7. Išeinant įsitikinti, kad namas yra saugiai užrakintas ir pašalinis asmuo negali į jį įeiti.

8. Jeigu yra koks nors gedimas „Sodyba mini SPA“ svečio kambaryje, būtina pranešti „Sodyba mini SPA“ administratoriui.

9. „Sodyba mini SPA“ namo raktas gali būti išduodamas tik „Sodyba mini SPA“svečiui pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Pametus ar sugadinus namo raktą, taikoma bauda – 15 eurų.

10. Svečiui, iki 14 val. neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu – administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į „Sodyba mini SPA“ saugomas patalpas.

11. Ekstremaliu atveju „Sodyba mini SPA“ svečiai privalo pirmiausia kreiptis į administraciją tel.: +370 698 23756.

SODYBA MINI SPA SVEČIŲ APTARNAVIMAS IR PATALPŲ PRIEŽIŪRA

1. „Sodyba mini SPA“ kambarių tarnyba dirba nuo 8:00 iki 22:00 val.

2. Gyvenamuose namuose, kambariuose rankšluosčiai ir chalatai keičiami kasdien, patalynė kas 3 dienas.

3. „Sodyba mini SPA“ personalas, netrukdydamas „Sodyba mini SPA“ svečių poilsio, gali atlikti smulkų patalpų bei inventoriaus remontą.

4. Kambario temperatūra šildymo sezono metu turi būti ne žemesnė kaip +18° C.

5. „Sodyba mini SPA“ administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į „Sodyba mini SPA“ svečių gyvenamus namus, kambarius.

6. „Sodyba mini SPA“ administracija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei, iškart grąžina savininkams. Jei savininkas nesurandamas, palikti daiktai, praėjus 6 mėnesiams, realizuojami nustatyta tvarka.

7. „Sodyba mini SPA“ neatsako už nesaugiai paliktas ir prarastas vertybes ir/ar padarytą joms žalą „Sodyba mini SPA“ kambaryje ar „Sodyba mini SPA“ erdvėse.

8. „Sodyba mini SPA“ svečiams elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), „Sodyba mini SPA“ administracija pasilieka teisę iškeldinti svečią, negrąžinant jo sumokėtų pinigų. Esant reikalui, „Sodyba mini SPA“ administracija visada kreipiasi į kompetentingas instancijas.

9. Jūsų saugumui „Sodyba mini SPA“ bendro naudojimo patalpose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

PAREIŠKIMAI IR PAGEIDAVIMAI

1. „Sodyba mini SPA“ administracija visada laukia svečių pageidavimų ir pasiūlymų, kad galėtų gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

2. „Sodyba mini SPA“ svečių pasiūlymai ir nusiskundimai yra apsvarstomi administracijos ir vadovų susirinkimų metu nustatytais terminais.

BASEINŲ IR PIRČIŲ ERDVĖS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Šios Baseinų ir pirčių erdvės vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) privalomos visiems „Sodyba mini SPA“ baseinų ir pirčių erdvės svečiams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Svečias, eidamas į baseinų ir pirčių erdvę, privalo įdėmiai susipažinti su šiomis taisyklėmis ir, naudodamasis baseinų bei pirčių paslaugomis, jų laikytis.

„Sodyba mini SPA“ baseinų bei pirčių lankytojai, ne „Sodyba mini SPA“ svečiai, privalo su savimi turėti bei pateikti galiojantį asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Taip pat, „Sodyba mini SPA“ registratūroje užpildyti sutikimo formą, kurioje privalo nurodyti savo asmens dokumento numerį ir patvirtinti, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis bei įsipareigoja jų laikytis. Už taisyklių pažeidimą svečiui gali būti taikoma sutartinė atsakomybė.

SVEČIO PAREIGOS

1. Į persirengimo patalpas eiti tik specialia priemone – antbačiais – nuo galimo purvo apsaugota avaline.

2. Nuo 20 val. baseino ir pirčių erdvėje gali lankytis tik vyresni nei 12 m. amžiaus asmenys.

3. Personalas turi teisę mandagiai paprašyti tėvų/globėjų, kad po 20 val. jaunesni nei 12 m. amžiaus asmenys paliktų baseino bei pirčių erdvę.

4. Chalatus ir rankšluosčius kabinti jiems skirtoje vietoje – ant pakabų.

5. Svečiai iki 18 metų į baseinų ir pirčių erdvę įleidžiami tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų.

6. Lauko drabužius svečias privalo palikti esančioje drabužinėje, o kitus drabužius – persirengimo patalpose.

7. Prieš apsilankydamas baseino ir pirčių erdvėje, svečias už paslaugas privalo susimokėti „Sodyba mini SPA“ registratūroje – SUSIMOKANT UŽ KELIALAPĮ.

8. Baseino ir pirčių erdvėje draudžiama lankytis nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų apsvaigusiems asmenims dėl jų pačių ar kitų asmenų saugumo. Svečius, kurie įtariami apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baseino personalas turi teisę be sumokėto įėjimo mokesčio kompensacijos išprašyti iš baseinų ir pirčių erdvės.

9. Personalas neatsako už be suaugusiųjų priežiūros paliktus vaikus.

10. Negalią turintis svečias, kuriam dėl sveikatos būklės reikalinga kito asmens priežiūra, baseine gali lankytis tik lydimas jį prižiūrinčio pilnamečio asmens.

Svečias baseinų ir pirčių erdvėje privalo:

1. kruopščiai nusiprausti duše prieš ir po apsilankymo baseine, pirtyje;

2. nusiprausęs duše po baseino ar pirties, nusišluostyti dušo kabinoje ir tik tada eiti į persirengimo kambarį, kitus name esančius kambarius;

3. dėvėti maudymosi aprangą;

4. avėti drėgnoje patalpoje tinkamas šlepetes;

5. prieš eidamas į bet kurią pirtį, prieš tai susipažinti su pirčių naudojimosi taisyklėmis;

6. poilsio erdvėje ant gultų po visu kūnu pasitiesti rankšluostį;

7. pajutęs sveikatos sutrikimus, nedelsiant kreiptis pagalbos;

8. kilus gaisrui, nedelsiant palikti baseino bei pirčių erdvės patalpas, vadovaudamasis „Sodyba mini SPA“ darbuotojų nurodymais, evakuotis pagal baseinų ir pirčių erdvės patalpų evakavimosi planą;

9. vasaros sezono metu po apsilankymo lauke nusiplauti kojas bei avėti švarią avalynę.

Baseinų ir pirčių erdvėje draudžiama:

1. į baseinus ir pirtis neštis bei naudotis asmeninėmis kosmetikos bei higienos priemonėmis (pvz.: skutimosi, depiliacijos priemonėmis, naudoti kaukes, šveitiklius);

2. pirtyse naudoti savo užpilus, ekstraktus, kosmetikos priemones ir vantas (50 Eur bauda);

3. po baseino ir pirčių erdvę nešiotis kėdes, gultus, staliukus;

4. įsinešti gėrimus bei maistą (50 Eur bauda);

5. spjaudyti ant grindų ir į vandenį (50 Eur bauda);

6. pilti į baseinus įvairius skysčius, dėti į vandenį nešvarius daiktus (100 Eur bauda);

7. rūkyti (50 Eur bauda);

8. neštis stiklinę tarą į baseinų ir pirčių erdvę;

9. šokinėti į vandenį nuo baseino kraštų, bėgioti, laipioti įvairiomis konstrukcijomis, triukšmauti, melagingai šauktis pagalbos (50 Eur bauda);

10. plaukioti netvarkingai, trukdant kitiems lankytojams;

11. vaikams iki 3 metų maudytis baseine be sauskelnių, specialiai skirtų naudojimui vandenyje (įstaiga pasilieka teisę skirti baudą ar reikalauti padengti dėl baseino darbo sutrikdymo ir valymo padarytą žalą);

12. šiukšlinti, šlapintis, tuštintis ar kitokiu būdu teršti vandenį, persirengimo patalpą ir kitas baseinų bei pirčių erdves (150-250 Eur bauda);

13. kramtyti kramtomąją gumą;

14. neštis ledo gabalėlius iš šaldymo vietos į baseiną ir pirtis bei jais mėtytis;

15. lankytis sergantiems infekcinėms, virusinėms ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir/ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei;

16. lankytis su gyvūnais;

17. važiuoti su vaikiškais vežimėliais į baseinų ir pirčių erdvę;

18. užimti gultus bei krėslus paliekant chalatus bei rankšluosčius (ilgiau negu 20 min.). Personalas turi teisę juos nuimti ir pakabinti ant kabyklos.

19. svečias, padaręs žalą „Sodyba mini SPA“ priklausančiam turtui, svečių turtui ir jų sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai ar negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

20. svečias, nesilaikantis vidaus tvarkos taisyklių, gali būti įspėtas arba jo pareikalauta tuoj pat palikti baseinų ir pirčių zoną, taip pat svečiui gali būti skirta piniginė bauda bei uždrausta lankytis baseinų ir pirčių erdvėje visam laikui.

VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Kitiems šiose taisyklėse neaptartiems klausimams, susijusiems su vidaus taisyklėmis, paslaugų įsigijimu www.sodybaminispa.lt, taikomos „Sodyba mini SPA“ paslaugų teikimo taisyklių nuostatos.