Sodybos tinklalapio ir rezervacinės sistemos naudojimosi taisyklės

Kviečiame susižažinti ir perskaityti prieš naudojantis mūsų paslaugomis.

Rezervacija

  • SODYBA MINI SPA REZERVACIJOS TAISYKLĖS.

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Sodyba” valdomos „Sodyba mini SPA“ elektroninės rezervavimo sistemos veikimo taisyklėse reglamentuojama „Sodyba mini SPA“ siūlomų apgyvendinimo ir sveikatinimo paslaugų (toliau – Paslaugos) pardavimo per UAB „Sodyba” (buveinės adresas: ; juridinio asmens kodas ; tel.: 8 698 23756; el. paštas info@sodybaminispa.lt, toliau – („Sodyba mini SPA “) elektroninę rezervavimo sistemą www.sodybaminispa.lt (toliau – elektroninė rezervavimo sistema), tvarka bei „Sodyba mini SPA“ ir kliento tarpusavio teisės, pareigos ir atsakomybė.

2. „Sodyba mini SPA“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti šias taisykles. Naudojantis elektronine rezervavimo sistema, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

3. „ Sodyba mini SPA“ neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu klientas išsamiai nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

4. Pateikti užsakymus elektroninėje rezervavimo sistemoje turi teisę:
4.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. sulaukę pilnametystės asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
4.2. Juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus;
4.3. Visų šių taisyklių 4.1–4.3 papunkčiuose nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
Pastaba: nepilnamečiai asmenys „Sodyba mini SPA“ paslaugomis gali naudotis tik kartu su juos prižiūrinčiais suaugusiais asmenimis, kurie atsako už nepilnamečių asmenų priežiūrą ir saugumą. Suaugęs asmuo – 18 metų sulaukęs asmuo, prisiimantis visišką atsakomybę už kartu atvykusių vaikų priežiūrą ir elgesį, šių taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų tinkamą priežiūrą.

5. „Sodyba mini SPA“ turi teisę be įspėjimo klientui apriboti galimybę naudotis elektronine rezervavimo sistema, jeigu Klientas iš esmės pažeidžia šių taisyklių reikalavimus, pavyzdžiui klientas mėgina pakenkti elektroninės rezervavimo sistemos darbo stabilumui ir (arba) saugumui.

6. Elektroninėje rezervavimo sistemoje informacija pateikiama lietuvių, anglų kalbomis.

7. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos „Sodyba mini SPA“ Paslaugų teikimo taisyklėse.

II SKYRIUS PRISIJUNGIMAS PRIE ELEKTRONINĖS REZERVACIJOS SISTEMOS

8. Klientai įsigyti paslaugas gali prisijungę prie elektroninės rezervacijos sistemos bei nurodę tokią informaciją:
8.1. fizinio asmens vardą ir pavardę, kontaktinį telefono nr., el. paštą;
8.2. Kliento duomenys įvedami tik užsakymo patvirtinimo tikslu. Kliento paskyra elektroninėje rezervacijos sistemoje nesukuriama ir duomenys apie ankstesnes rezervacijas nekaupiami.

9. Jeigu pasikeičia kliento registracijos duomenys, privaloma nedelsiant juos atnaujinti. „Sodyba mini SPA“ nebus atsakingas už žalą, atsiradusią klientui ir (arba) tretiesiems asmenims, jeigu klientas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis, nepateikė arba nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

10. Kliento pateikti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų̨ teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Tvarkydamas ir saugodamas pirkėjo asmens duomenis, „Sodyba mini SPA“ vadovaujasi Privatumo politika užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Kliento asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik su kliento sutikimu. Kliento sutikimas pažymimas elektroninėje rezervavimo sistemoje, atitinkamame lauke. Rezervaciją kito (kitų) asmenų naudai atliekantis asmuo įsipareigoja užtikrinti, kad šių asmenų duomenys bus pateikiami „Sodyba mini SPA“ su jų žinia ir sutikimu.

11. Klientas visada turi teisę, pateikęs prašymą „Sodyba mini SPA“, susipažinti su „Sodyba mini SPA“ tvarkomais savo asmens duomenimis, sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

12. Klientų asmens duomenys bus naudojami ir saugomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir terminais.

III SKYRIUS REZERVACIJŲ PASIRINKIMO IR MOKĖJIMO UŽ JAS TVARKA BEI TERMINAI

13. Klientui suteikiama galimybė rinktis siūlomus paslaugų paketus – kelialapius (pagal tą dieną galiojančius pasiūlymus, į Paketą gali įeiti nakvynės, maitinimo bei atskiros sveikatinimo paslaugos) arba standartines nakvynes, kurios yra pateiktos rezervavimo lentelėje, su nuoroda apie galimą datos pasirinkimą, pagal rezervavimo dieną galiojančias kainas.

14. Susipažinęs su Paketo sudėtimi ir kaina Klientas gali pasirinkti pageidaujamą laisvą rezervacijos datą pasirinktam namui bei papildomas sąlygas arba paketą.

15. Išsirinkęs pasiūlymą Klientas turi pereiti į kitą rezervacijos etapą – formuliarą, kuriame nurodo savo asmens duomenis bei savo pastabas/pageidavimus dėl rezervavimo.

16. Tam, kad Kliento rezervacija būtų galiojanti, Klientas privalo sumokėti avansą. Klientas gali atlikti avanso apmokėjimą vienu iš šių būdų:
16.1. kredito kortele (Visa, Mastercard, Eurocard);
16.2. elektroniniu banko pervedimu (EVP International);
16.3. mokėti banko pervedimu arba vėliau;

17. Pasirinkęs 16.1 arba 16.2 punktuose nurodytą apmokėjimo galimybę, Klientas nukreipiamas į interneto svetainę, kur gali atlikti pinigų apmokėjimą pasinaudodamas sistema EVP International. Duomenų autorizavimas prasideda susijungus su sistema EVP International šifruoto 128 bitų protokolo pagalba. Sistemai EVP International priėmus įmoką, Klientui automatiškai pranešama el. laišku, patvirtinančiu apmokėjimą ir rezervavimą. El. laiške bus nurodyti kliento duomenys, viešbučio pavadinimas, bendra nakvynės kaina, įmokėtas avansas ir suma, kurią reikės mokėti viešbutyje, kitos paslaugų teikimo sąlygos. Likusią sumą už įsigytą nakvynę Klientas sumoka viešbutyje. Rezervavimą patvirtinantį el. laišką reikia pateikti viešbutyje kaip sumokėto avanso įrodymą bei likusios sumos apskaičiavimą.

18. Klientui pasirinkus 16.3 punkte nurodytą galimybę (mokėti banko pervedimu arba vėliau), jis el. paštu gaus pradinio rezervavimo patvirtinimą, tačiau rezervacija galutinai bus patvirtinta tik sumokėjus avansą paprastu banko pervedimu arba interneto sistema. Rezervavimas laikomas pradiniu 48 valandas nuo jo užsakymo ir, per tą laiką, negavus avanso, gali būti panaikintas. „Sodyba mini SPA “ gavus avansą, Klientui išsiunčiamas rezervavimą patvirtinantis el. laiškas, kuriame bus nurodyti kliento duomenys, Sodybos pavadinimas, bendra nakvynės kaina, įmokėtas avansas ir suma, kurią reikės sumokėti iki nurodytos datos iki atvykstant į Sodybą, kitos paslaugų teikimo sąlygos.

19. Rezervavimas pagal užklausimą. Elektroninėje rezervavimo sistemoje nesant pageidaujamo laisvo namo, Klientas gali užpildyti užklausos formą. Užpildęs formą, Klientas el. paštu gauna termino patvirtinimą (arba jo nebuvimą) bei informaciją apie tai, kaip sumokėti avansą. Klientas gali sumokėti avansą kredito kortele, elektroniniu arba paprastu banko pervedimu. Rezervavimas bus patvirtintas tik gavus avansą gavimo metu. Sumokėjęs avansą, Klientas gaus el. laišką, kuriame bus nurodyti kliento duomenys, viešbučio pavadinimas, bendra nakvynės kaina, įmokėtas avansas ir suma, kurią reikės mokėti viešbutyje, kitos paslaugų teikimo sąlygos, kurį reikia pateikti atvykus į viešbutį galutiniam atsiskaitymui.

20. Elektroninėje rezervavimo sistemoje paslaugų kainos nurodamos eurais, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, į kurias nėra įskaičiuotas savivaldybės tarybos nustatytas 1 (vieno) euro/d. turizmo mokestis, kuris priskaičiuojamas papildomai, remiantis savivaldybės tarybos patvirtintais tarifais ir tvarka.

21. Prieš sumokėdamas avansą, klientas patvirtina, kad susipažino su „Sodyba mini SPA“ elektroninės rezervavimo sistemos veikimo taisyklėmis, uždėdamas varnelę užsakymo lange ties „Perskaičiau ir sutinku su privatumo politika ir užsakymo taisyklėmis “. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti rezervaciją, jeigu jis nėra susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir to nepatvirtina.
22. Kai „Sodyba mini SPA“ gauna mokėjimo patvirtinimą, laikoma, kad tarp kliento ir „Sodyba mini SPA“ yra sudaryta paslaugų sutartis. „Sodyba mini SPA“ neatsako už tai, kad paslaugų sutartis nebuvo sudaryta dėl laiku negauto mokėjimo patvirtinimo šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

IV SKYRIUS DOVANŲ KUPONŲ UŽSAKYMO TAISYKLĖS

23. Dovanų kuponas (-ai) patvirtina dovanų kupono (-ų) turėtojo teisę naudotis paslaugomis už dovanų kupone (-uose) nurodytą sumą.

24. Dovanų kupono (-ų) turėtojai gali naudotis tik „ Sodyba mini SPA“ paslaugomis.

25. Pageidaujamų paslaugų kainai viršijus dovanų kupono (-ų) vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti grynaisiais pinigais arba kortele registratūroje.

26. Dovanų kuponas (-ai) nėra keičiamas (-mi) į grynuosius pinigus.

27. Dovanų kuponas (-ai) galioja 12 mėn. nuo įsigijimo datos, jeigu nenurodyta kitaip.

28. Jeigu dovanų kuponas (-ai) nebuvo panaudotas (-ti) jo (jų) galiojimo laikotarpiu, jo galiojimo terminas pasibaigia ir už jo kainą sumokėti pinigai nėra grąžinami.

29. Dovanų kupono (-ų) turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą, nei nurodyta dovanų kupone (-uose), likusi suma dovanų kupono (-ų) turėtojui negrąžinama.

30. Dovanų kupono (-ų) turėtojui, atsiskaitančiam dovanų kuponu (-ais), PVM sąskaita – faktūra neišrašoma.

31. Dovanų kuponas (-ai) turi būti išnaudotas (-oti) per vieną apsilankymą.

V SKYRIUS PASLAUGŲ TEIKIMAS, REZERVACIJOS ATŠAUKIMAS

32. Paslaugos teikiamos išskirtinai „Sodyba mini SPA“.

33. Klientas turi teisę atšaukti savo rezervaciją ne vėliau kaip likus 10 dienų iki paslaugų teikimo pradžios, kreipdamasis raštu info@sodybaminispa.lt. Tokiu atveju „ Sodyba mini SPA “negrąžina kliento sumokėtą avanso – 200 Eur (du šimtai eurų). Klientui atšaukus rezervaciją vėliau nei 10 d. prieš rezervuotą datą – klientas privalo sumokėti pilną namelio nuomos kainą.

VI SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMAS

34. Visi nesutarimai, kilę tarp kliento ir „Sodyba mini SPA“ dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

35. Klientas, norėdamas pateikti pretenziją arba išspręsti kilusią problemą, turi kreiptis į „Sodyba mini SPA“ raštu. Galimi pretenzijos ir kreipimosi raštu pateikimo būdai:
35.1 siunčiant el. paštu: info@sodybaminispa.lt;

36. Klientas dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, telefonas (8 5) 262 6751, interneto svetainė www.vvtat.lt ) arba užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Kitiems šiose taisyklėse neaptartiems klausimams, susijusiems su paslaugų įsigijimu www.sodybaminispa.lt, taikomos „Sodyba mini SPA“ paslaugų teikimo taisyklių nuostatos.